HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

           Số:   13  /TB-GDQP                                        Hà Nội, ngày 20  tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thi Học phần 1 và Học phần 2 Môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên các nhóm 01, 02, 03, 04, 05 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

 

            Căn cứ công văn số 480/HVN-QLĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 trong tuần từ 30/3 đến 12/4/2020.

          Căn cứ Thông báo số 495/HVN-QLĐT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 từ ngày 13/4/2020.

          Khoa Giáo dục quốc phòng đã tổ chức giảng dạy trực tuyến(online) và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của học phần 1 và học phần 2 Môn Giáo dục quốc phòng cho các nhóm đợt 1 khóa 64: Nhóm 01, 02, 03, 04, 05 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020. Để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, Khoa Giáo dục quốc phòng tổ chức thi kết thúc học phần 1 và 2 vào ngày 30/05/2020 (thứ 7).

 Vậy Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo lịch thi kết thúc học phần 1, 2 để sinh viên các nhóm nói trên biết, chủ động tổ chức ôn tập và có mặt đúng thời gian, đến đúng địa điểm để dự thi theo quy định. (có lịch thi kèm theo) Khoa giáo dục quốc phòng chỉ tổ chức thi 01 lần, nếu sinh viên nào không có mặt dự thi sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Mọi thắc mắc xin liên hệ với các thầy và số điện thoại sau:

1.     Nguyễn Văn Tám, Trưởng Khoa, SĐT: 0988900372

2.     Phạm Ngọc Thạch, Trưởng BM Đường lối quân sự, SĐT:0963817605

3.     Trịnh Hùng Sơn, Phụ trách BM Công tác QPAN, SĐT:0916950262

 

 Lịch thi học phần 1 và học phần 2 Môn Giáo dục quốc phòng khóa 64 - đợt 1

                                         Học kỳ II năm học 2019-2020

STT

Mã môn học

Nhóm/ghép thi

Tổ thi

Sĩ số

Ngày thi

Tiết BĐ

Số tiết

Phòng thi

1

QS01001

1

1

52

30/05/2020

1

2

QS101

2

QS01001

1

2

52

30/05/2020

1

2

QS102

3

QS01001

2

1

51

30/05/2020

1

2

QS103

4

QS01001

2

2

51

30/05/2020

1

2

QS104

5

QS01001

3

1

55

30/05/2020

1

2

QS105

6

QS01001

3

2

55

30/05/2020

1

2

QS106

7

QS01001

4

1

53

30/05/2020

3

2

QS101

8

QS01001

4

2

54

30/05/2020

3

2

QS102

9

QS01001

5

1

49

30/05/2020

3

2

QS103

10

QS01001

5

2

50

30/05/2020

3

2

QS104

STT

Mã môn học

Nhóm/ghép thi

Tổ thi

Sĩ số

Ngày thi

Tiết BĐ

Số tiết

Phòng thi

11

QS01002

1

1

52

30/05/2020

7

2

QS101

12

QS01002

1

2

53

30/05/2020

7

2

QS102

13

QS01002

2

1

53

30/05/2020

7

2

QS103

14

QS01002

2

2

51

30/05/2020

7

2

QS104

15

QS01002

3

1

56

30/05/2020

7

2

QS105

16

QS01002

3

2

55

30/05/2020

7

2

QS106

17

QS01002

4

1

53

30/05/2020

9

2

QS101

18

QS01002

4

2

54

30/05/2020

9

2

QS102

19

QS01002

5

1

49

30/05/2020

9

2

QS103

20

QS01002

5

2

50

30/05/2020

9

2

QS104

 

Tổng số 20 phòng thi

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                                           Nguyễn Văn Tám