I. LỊCH HUẤN LUYỆN NGOẠI KHÓA

K64 ĐỢT II HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

1. Từ thứ hai đến thứ sáu.(Từ tuần 19 đến tuần 21)

Buổi

Nội dung công việc

Thời gian

Từ giờ.....

đến giờ...

Địa điểm

Lớp

Phụ trách

Sáng

Thể dục tay không 24 động tác

05.30 - 05.50

Hành lang, sân trước nhà KTX

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Chạy dài (Các lớp tập quay vòng theo thứ tự từ 1-6 trong tuần)

05.30 - 05.50

Đường từ: Ký túc xá C4- Thư viện-KTXA2- Ktx C4

QP2-1…..

Đại đội trưởng

Kiểm tra nội vụ vệ sinh

06.20 - 06.35

Tại phòng ở

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Chiều

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ và thể dục tay không

17.00 - 18.00

Xung quanh đường nhựa Quảng trường sinh viên khi ướt sân, còn khi khô tập tại trước cửa TTGDTC.

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Tối

Sinh hoạt tiểu đội

18.45 - 19.00

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công.

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Đọc báo, Nghe thời sự vtv1

19.00 - 19.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công.

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Học hát các bài hát quy định trong Quân đội và bài Truyền thống Học viện và Binh chủng TTG

19.30 - 20.30

Hành lang KTX theo vị trí đã phân công và tại giảng đường QS nếu không có lớp học.

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Tự học tập( các trưởng phòng duy trì)

20.30 - 21.15

Tại phòng ở

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Điểm danh, điểm quân số

21.15 - 21.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các Đại đội

Đại đội trưởng

 

2. Thứ bảy và chủ nhật

Buổi

Nội dung công việc

Thời gian

Từ giờ.....

đến giờ...

Địa điểm

Đại đội

Phụ trách

Ghi chú

Sáng

Luyện tập Điều lệnh đội ngũ và thể dục tay không 24 động tác

7.30 - 9.30

Tại sân trước TTGDTC; sân Khoa Nông học và xung quanh đường nhựa của Quảng trường sinh viên nếu trời mưa;

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Tuần thứ 22 Hội thao giữa các đại đội

Chiều

Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ và thể dục tay không

15.00 - 16.30

Tại sân trước TTGDTC; sân Khoa Nông học và xung quanh đường nhựa của Quảng trường sinh viên nếu trời mưa;

Các Đại đội

Đại đội trưởng

Tuần thứ 22 Hội thao giữa các đại đội

Tối

Điểm danh, điểm quân số

21.00 - 21.30

Hành lang KTX, theo vị trí đã phân công

Các Đại đội

Đại đội trưởng

 

* Chú ý: Khi Đại đội trưởng vắng phải bàn giao công việc cho Trung đội trưởng duy trì Đại đội thực hiện các nội dung đã quy định

 

II. LỊCH PHÂN CÔNG CANH GÁC

K64 ĐỢT I HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Buổi

Thời gian

Thứ

Lớp

Địa điểm

Phụ trách

Ghi chú

Ngày

Từ 6.30 đến 19.00

Hai

QP2-1

Ký túc xá

Đại đội trưởng

Các đồng chí Đại đội trưởng có trách nhiệm cắt gác, phổ biến, hướng dẫn các quy định và kiểm tra gác bảo đảm an toàn toàn bộ khu vực Ký túc xá

Ba

QP2-2

QP2-3

Năm

QP2-4

Sáu

QP2-1

Bảy

QP2-2

Chủ nhật

QP2-3

Tối

Từ 19.00 ngày hôm trước

Đến 6.30 ngày hôm sau

Hai

QP2-4

Ba

QP2-1

QP2-2

Năm

QP2-3

Sáu

QP2-4

Bảy

QP2-1

Chủ nhật

QP2-2

 

III. LỊCH PHÂN CÔNG VỆ SINH KHU VỰC CÔNG CỘNG

K64 ĐỢT II HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Buổi

Thời gian

Thứ

Lớp

Địa điểm

Phụ trách

Ghi chú

Sáng

Từ 5.30 đến 5.15

Hai

QP2-1

Cắt cỏ và vệ sinh xung quanh bên ngoài Ký túc xá C4

Đại đội trưởng

Các đồng chí Đại đội trưởng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn phạm vi khu vực vệ sinh và kiểm tra kết quả thực hiện của từng Lớp

Ba

QP2-2

QP2-3

Năm

QP2-4

Sáu

QP2-1

Từ 6.30 đến 7.15

Bảy

QP2-2

Chủ nhật

QP2-3

Chiều

Từ 18.00 đến 18.30

Hai

QP2-4

Ba

QP2-1

QP2-2

Năm

QP2-3

Sáu

QP2-4

Bảy

QP2-3

Chủ nhật

QP2-4


* Chú ý:
   - Khu vực bãi tập Chiến thuật, bãi tập bắn Súng các Tổ khi học tập thực hành chịu trách nhiệm cắt cỏ và tổng vệ sinh. Đ/c TBM QSC phụ trách; Khu vực trước cửa Khoa do BM (Đường lối và CTQPAN thay nhau đảm nhiệm)

               - Khu vực giảng đường: Tiết 10 ngày thứ sáu hàng tuần mỗi lớp cử 05 sinh viên (trong đó có 01 Tiểu đội trưởng phụ trách) cùng với nhân viên trực giảng đường tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ trong, ngoài khu vực giảng đường Quân sự.