- CHI ỦY:

+ Bí thư: Nguyễn Văn Tám

+ Phó Bí thư: 

+ Chi ủy viên: 


- BAN CHỦ NHIỆM:

Họ tên

Cấp bậc

Chức vụ

Nguyễn Văn Tám

Đại tá

Trưởng Khoa

Trịnh Hùng Sơn

Thượng tá

Phó Trưởng Khoa


- BCH CÔNG ĐOÀN:

+ Chủ tịch: Phạm Ngọc Thạch

+ Phó Chủ tịch: 

+ Ủy viên:

- BỘ MÔN TRỰC THUỘC VÀ VĂN PHÒNG KHOA

+ Bộ môn Đường Lối QP&AN của ĐCSVN

+ Bộ môn Công tác quốc phòng - an ninh

+ Bộ môn Quân sự chung

+ Văn phòng Khoa


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Phòng 109 đến 113 Khu làm việc Khoa -  Viện - Trung tâm (Sau giảng đường A)
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 - 0988.900.372/ gdqp@vnua.edu.vn