Ban chủ nhiệm Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Đại tá.ThS Nguyễn Văn Tám
- Email: nvtam@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.362617511
*/Trách nhiệm
- Lĩnh vực công tác: Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa, chỉ đạo kế hoạch chung của Khoa.
- Trực tiếp quản lý các bộ môn:
+ Bộ môn Đường lối QP&AN của ĐCSVN.
+ Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh

+ Bộ môn Quân sự chung

 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa
Thượng tá. Trịnh Hùng Sơn
- Email: thson@vnua.edu.vn
- ĐT: 
*/Trách nhiệm

- Lĩnh vực công tác:


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Phòng 109 đến 113 Khu làm việc Khoa -  Viện - Trung tâm (Sau giảng đường A)
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 - 0988.900.372/ gdqp@vnua.edu.vn