Ban 
Chức vụ: Trưởng Khoa
Đại tá.ThS Nguyễn Văn Tám
- Email: nvtam@vnua.edu.vn
- ĐT: 024.362617511

*/Trách nhiệm
- Lĩnh vực công tác: Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa, chỉ đạo kế hoạch chung của Khoa.
- Trực tiếp quản lý các bộ môn:
+ Bộ môn Đường lối QP&AN của ĐCSVN.
+ Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh

+ Bộ môn Quân sự chung

 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa

- Email: @vnua.edu.vn
- ĐT: 

*/Trách nhiệm

- Lĩnh vực công tác:


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617511 - 84.024.62617510 / gdqp@vnua.edu.vn